حامد صیادشهری
مستند‌سازی و مطالعه‌ی صندوق چوبی هارونیه
1389
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ناظر: ربابه موسی‌زاده
نوشته‌های مرتبط: