محمد مرتضوی
اصول و مبانی پاک‌سازی آثار مفرغی تاریخی بر مبنای بازشناخت سطح اصلی و ارزیابی روش‌های آن
پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1392
استاد راهنما: احمد صالحی‌کاخکی; محمدعلی گلعذار
نوشته‌های مرتبط: