حسن رضایی
اندودبرداری از روی تزئینات گچبری در خانه‌ی مارتاپیترز (جلفای اصفهان)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: