پریسا بازآیی
بررسی تاثیر مواد قلیایی روی کاغذ، مرمت نمونه‌های آسیب‌دیده و کنترل حالت قلیایی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: ماندانا برکشلی
استاد مشاور: حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: