فرحناز کلینی

بررسی ساختار پاتین در آثار تاریخی و فرهنگی از دیدگاه حفاظت و مرمت با تاکید بر آثار تاریخی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: بهنام پدرام
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی
چکیده:

در این تحقیق زیربناهای فکری، هنری و فلسفی موثر در تغییر مفهوم واژه‌ی پاتین نظیر ایده‌آلیسم، فلسفه‌ی مسیحی، مکاتب اصالت خط و رنگ، حرکات فلسفی دوران مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، به عنوان شاخصه‌های مهم در شناخت واقعیت امروزین این واژه در آثار هنری و تاریخی، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به ارائه‌ی قالب‌بندی نو در چارچوب مفاهیمی نظیر پاتین حقیقی، واقعی، مصلحتی و کاذب می­انجامد. در قالب همین چارچوب شاخصه‌های کهنگی در سطح نقاشی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر کهنگی کاذب و طبیعی عیان می‌گردند. با تأثیرگذاری عوامل موثر در ایجاد کهنگی طبیعی در رنگ‌های آزو (نفتول)، سفید تیتانیوم، اکر و سفید روی، تغییرات ایجادشده در آنها بررسی و در مورد پاتین فرض‌نمودن این دگرگونی‌ها بر اساس مطالعات آزمایشگاهی تصمیم‌گیری شده است. در نهایت بر پایه‌ی نظریه‌ی ایده‌آلیسم، فرانمایی و فلسفه وجود سه رویکرد مهم در قبال حفظ یا حذف تأثیرات کهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا