افروز ناصرشریف
بررسی شیوه‌ی نگهداری و حفاظت نقاشی‌های ازاره‌ی گچی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: رضا رحمانی
نوشته‌های مرتبط: