هومن بخشایی
بررسی عوامل مخرب محیطی در روند فرسایش سنگ‌برجسته‌ی ساسانی در خان‌تختی و ارائه‌ی طرح حفاظتی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1390
استاد راهنما: کورس سامانیان
استاد مشاور: خسرو فری
نوشته‌های مرتبط: