سید‌مهدی آل‌داوود
بررسی فرآیند اسیدی‌شدن آثار کاغذی قدیمی؛ چگونگی حفاظت و اسیدزدایی دو نمونه کاغذ قدیمی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: