رضا عطائی
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: حسین رایتی مقدم; حسن راهساز
نوشته‌های مرتبط: