فرشته ذهبیون
بررسی نقوش قالی در ایران (خاصه اصفهان)؛ حفاظت و مرمت نقشه‌ی قالی قدیمی موجود روی کاغذ
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: حسین آقاجانی; حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: