مهدخت مولوی تبریزی

بررسی و آسیب‌شناسی گلیم آذربایجان و مرمت و حفاظت گلیم شاهسون


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: علی حضوری
استاد مشاور: سوسن معتقد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا