مهدخت مولوی تبریزی
بررسی و آسیب‌شناسی گلیم آذربایجان و مرمت و حفاظت گلیم شاهسون
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: علی حضوری
استاد مشاور: سوسن معتقد
نوشته‌های مرتبط: