علیرضا گلابیان
بررسی و مطالعات کتیبه‌ی پرده‌ی خانه‌ی کعبه و ارائه‌ی روش مرمتی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: سوسن معتقد
نوشته‌های مرتبط: