آفرین نقش نیلچی
بررسی و مقایسه ضایعات موجود بر روی مجسمه‌های برنزی محوطه‌های روباز در شهر تهران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1382
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: مجید قاضیان تفرشی
نوشته‌های مرتبط: