صفیه اثنی‌عشری
تاثیر چسب‌های نیترات سلولز در مرمت سفال
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: