مهرناز اخوان صراف
حفاظت و ترمیم جلدهای چرمی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: احمد رهبری
استاد مشاور: حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: