زینب محتشم
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال منقوش مکشوفه از تپه‌ی پیش از تاریخ شقا (فارس) متعلق به گنجینه‌ی تخت جمشید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: