سمیه بصیری
حفاظت و مرمت سینی فلزی نقاشی‌شده
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حسام اصلانی; حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: