اسماء گنجعلی
حفاظت و مرمت نامه‌های پستی مربوط به اداره‌ی پست زاهدان دوره‌ی پهلوی اول
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: حسن خسروی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: