محمد مرتضوی
حفاظت و مرمت یک آبریز مسی متعلق به گنجینه‌ی موزه‌ی آستان قدس رضوی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1383
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد; سیاوش مجذوب حسینی
نوشته‌های مرتبط: