فرشته حکیمی

حفاظت و مرمت یک ظرف مفرغی تاریخی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1391
استاد راهنما: محمد مرتضوی

چکیده:

در این پروژه به مطالعه و بررسی، آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت یک ظرف مفرغی تاریخی متعلق به یک مجموعه‌ی خصوصی پرداخته شده است. […] در فصل اول به معرفی اثر، ابعاد و اندازه آن، کیفیت و کمیت آسیب‌های وارده به شیء، وضعیت کنونی، مطالعه‌ی تطبیقی در نمونه‌های مشابه و تکنولوژی ساخت پرداخته شده است. در فصل دوم به مطالعات فن‌شناسی و آسیب‌شناسی پرداخته شده که فن‌شناسی شامل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و روش ساخت، نوع فلز یا آلیاژ به‌کار رفته، تکنیک ساخت و روش تزیین می‌باشد و آسیب‌شناسی به صورت آزمایشگاهی، میکروسکوپی و ماکروسکوپی، شیمی تر و دستگاهی، شامل شناسایی آسیب‌های وارده به اثر، میزان و نوع خوردگی و تخریب ظرف انجام گرفته است. در فصل سوم با توجه به نتایج به‌دست آمده از مطالعات فن‌شناسی و آسیب‌شناسی، با در نظر گرفتن اصول و مبانی حفاظت آثار، روش مناسب مرمت و درمان اثر انتخاب و انجام شده است. در نهایت نیز شرایط مناسب حفاظت و نگهداری [بیان] گردیده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا