فاطمه نصیری خلیلی
حفظ و مرمت خمره‌ی سفالی منسوب به دوره‌ی ساسانی متعلق به منطقه‌ی گز برخوار اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: