فریبرز;لی‌پور
حفظ و مرمت دیوارنگاره‌ی قاجار متعلق به اتاق فوقانی ضلع غربی خانه‌ی حقیقی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: