فریبرز;لی‌پور

حفظ و مرمت دیوارنگاره‌ی قاجار متعلق به اتاق فوقانی ضلع غربی خانه‌ی حقیقی اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; فرزانه ریسمانچیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا