سمیه نصرتی
حفظ و مرمت یک ظرف سفالی هزاره‌ی اول ق.م. ﴿مکشوفه از آق اولر تالش﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: