بهتاش هزاوه
محافظت و مرمت یک نمونه پیه‌سوز سفالی موزه‌ی چهل‌ستون؛ طرح روش‌های پنج‌گانه‌ی حفظ و مرمت سفالینه‌ها
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: