مهری شمس
مطالعه، بررسی، حفاظت و مرمت خنجر مفرغی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: