سیروس عیسی‌زهی
مطالعه‌ی تاریخی حفاظتی مرمتی نقوش حکاکی‌شده به دیواره‌های غار کرفتو (سقز)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: عبدالله جبل‌عاملی
استاد مشاور: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: