حسین آقایی حاجی‌آقا

مطالعه و ساختارشناسی و آسیب‌شناسی تزئینات بناهای دوره‌ی قاجاریه (خانه هفت‌تنان در بازار مسگرها)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: محمدحسن محب‌علی
استاد مشاور: اسماعیل طلایی
چکیده:

هدف مطالعه و شناخت مواد و مصالح به‌کاررفته در بناها و بررسی روند فرسایش و تخریب ساختار فیزیکی و شیمیایی این مواد در برابر عوامل تخریبی است. روش پژوهش مطالعه و مستند‌نگاری عوامل تاثیر‌گذار در روند تخریبی تزئینات بنا در گذر زمان و چگونگی درمان‌های انجام‌شده. ابزار اندازه‌گیری شناخت ویژگی تزئینات و فن‌شناسی تک تک هر یک از اجزای تزئینات و شناسایی مواد و عناصر به‌کاررفته با استفاده از روش‌های آزمایشی شیمی تر و تاثیر‌پذیری هر یک از مواد در برابر این فرایندها است. با توجه به پیچیدگی‌های امر مرمت در تزئینات و آثار برجای‌مانده بر کالبد ایستای بناهای تاریخی متعلق به دوره‌ی قاجار طرح بررسی ساختار‌شناسی مواد به‌کاررفته از اهداف این پژوهش بوده است. نتایج بحث آسیب‌شناسی نشان می‌دهد که عمده‌ی آسیب‌ها مرتبط است با پیوند تزئینات با شالوده و نمای ساختمان و استفاده‌ی نابجا از مصالح ساختمانی و کم دقتی در به‌کارگیری و هم‌چنین عوامل دیگر مانند رطوبت و تاثیر آلودگی هوای شهرهای صنعتی و دیگر عوامل تخریبی؛ لذا ضرورت شناخت ساختار مواد به‌کاررفته از الویت‌های اولیه‌ی مرمت آثار بر جای مانده در بنا خواهد بود.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا