احمد قبادی
مطالعه و شناخت تزئینات وابسته به معماری مناره‌ی مسجد جامع ساوه؛ طراحی قسمت‌های ریخته‌شده و بازسازی قسمتی از آن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: احمد رهبری; مصطفی حسین‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: