امید عودباشی
بیماری برنز در آلیاژهای مس باستانی: مکانیزم، حفاظت و درمان
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: