محمدعلی مظلومی
حفاظت و مرمت سه عدد از سفال‌های خاکستری گوهرتپه‌ی مازندران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: محمدکریم متقی
نوشته‌های مرتبط: