پرویز هلاکوئی
حفظ و مرمت یک نمونه سفال زرین‌فام متعلق به کاخ-موزه‌ی چهل‌ستون
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی; حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: