علی‌اصغر دانشمند
مروری بر پنجاه سال مرمت و حفظ و احیاء آثار و ابنیه‌ی تاریخی و فرهنگی در ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: