زهره انوری

مطالعه تاثیر مواد بوم‌کننده بر روی تکیه‌گاه‌های پارچه‌ای (نقاشی رنگ روغن)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: بهنام پدرام; ماندانا برکشلی
چکیده:

به منظور آشنایی با مواد مورد استفاده در امر بوم‌سازی و تأثیر مواد بوم‌کننده بر تکیه‌گاه‌های پارچه‌ای نقاشی رنگ روغن و در نهایت شناخت بهترین ماده بوم کننده سنتی مطالعاتی صورت پذیرفته و دلایل استفاده از آن توسط نقاشان به تفصیل توضیح داده شده است. سپس لیستی از مواد مورد استفاده تهیه و ارائه گردیده و دو نوع تکیه‌گاه پارچه‌ای مورد مصرف در نقاشی‌های قدیمی (کتان و متقال) معرفی و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها همراه با عکس‌های میکروسکوپی در این زمینه ارائه شده است. بدلیل آنکه بحث موضوع اصلی چگونگی تأثیر مواد بوم کننده بر روی تکیه‌گاههای پارچه‌ای می‌باشد، نمونه‌هایی با استفاده از مواد بوم کننده متفاوت تهیه و آزمایشات لازم بر روی آنها انجام گرفت. پس از بررسی و مقایسه نتایج حاصل، برای بهبود وضیعت کیفی این‌گونه آثار از مواد استحکام بخش مختلف استفاده گردید، نتایج بصورت اطلاعات آماری، جدول‌ها و نمونه‌هایی ارائه و نهایتاً با یک نمونه کار اجرایی بر روی تابلوی نقاشی به پایان رسیده است.

Abstract: The purpose of this project is to study the materials used in grounding painting canvas, the effects of these materials on canvas supports of oil painting and finally, the identification of the best types of traditional materials used in grounding canvas painting. The reasons of using these materials by artists are also discussed in details. Then a list of materials is provided and presented. In the next chapter, two types of canvas support in old painting (cotton and linen) are introduced and their physical and chemical properties, with microscopic photographs in this field, are presented. Since the main subject of this study is the effects of materials used in grounding canvas painting on canvas supports. Some samples have been made using various materials and necessary tests have been conducted on them. After inspection and comparison of the results, some various strengthening materials have been used to improve the quality the canvas supports, the results are given by statistical data, tables and charts, the project finally ends with presentation of one sample on painting.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا