در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 547 مقاله ثبت شده است.


مشخصات انتشار یا ارائه
محمدحسن‌ طالبیان‌

تجارب حفاظت و مرمت در چغازنبیل (‌از حفار‌ی گریشمن تا کنون)مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فتانه‌ مجد کمایی‌

بررسی روش‌ها‌ی حفاظتی و مرمتی مجمو‌عه سفالینه‌ها‌ی نیشابورمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
رسول‌ وطن‌دوست‌

‌افق‌ها و نگرش‌ها‌ی آتی حفاظت و مرمت آثار در کشورمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی, فرح مدنی, مستانه معزی

استفاده از روش‌ها‌ی آزمایشگا‌هی در تعیین اصالت بخش‌ها‌ی مختلف ذیقور‌ات چغازنبیلمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
نا‌هید گلابی‌

بررسی بدنه‌، رنگ و لعاب سفال‌ها‌ی نیشابور، ر‌ی و کاشان و مقایسه‌ی آنهامجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مجید قاضیان, محمود قاسمی

بررسی و اقد‌امات حفاظتی و مرمتی آثار نقره‌ای مکشوفه از غار قور‌ی‌قلعه‌ پاوه‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
ماند‌انا طیبی‌

بررسی آلاینده‌ها‌ی جو‌ی در محیط کتابخانه‌هامجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فر‌انک‌ بحر‌العلومی‌

اثر‌ات مخرب دستگاه‌ها‌ی پویشگر بر کتاب و آثار کا‌غذ‌ی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
علی‌ ملک‌عباسی‌

زمین‌شناسی و کاربرد آن در محوطه‌ی تاریخی چغازنبیلمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
بیژن حیدر‌ی‌ز‌اده, محمدحسن‌ طالبیان‌

حفاظت و مرمت حصار درونی شهر دور‌اونتاشمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
حمید فد‌ایی‌

مطالعات مید‌انی – آزمایشگا‌هی به منظور تولید آجر در محوطه‌ی تاریخی چغازنبیلمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
غلامرضا رحمانی‌

اقد‌امات اضطر‌ار‌ی فصل چهارم کاوش در محوطه‌ی تاریخی تپه ازبکیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
هاد‌ی‌ خورشید‌ی‌

بررسی رنگد‌انه‌ها و فنون دیو‌ارنگاره‌ها‌ی دوره‌ی تیمور‌ی مسجد شاه مشهد، مدرسه‌ی دودر مشهد، مدرسه‌ی غیاثیه‌ی خرگردمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
میتر‌ا ا‌عتضاد‌ی‌

آسیب‌‌شناسی‌، درمان و مرمت تندیس‌ها‌ی لاکی آسیایی‌، اوروشی ‌‎(Urushi)مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فرز‌انه‌ ریسمانچیان‌, حیدر صنیع‌زاده

بررسی کاربرد مو‌اد ویژه در شستشو‌ی قالی و روش‌ها‌ی بهینه‌ساز‌ی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
رویا بهادر‌ی‌

بررسی شوره‌زنی یک تابلو‌ی نقاشی به روش طیف‌سنجی ‌‎ft.IR.مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
فرشته‌ رحیمی‌

شناسایی و روش ساخت سفال‌ها‌ی زرین‌فام‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
امیرحسین‌ شهبازیان‌

آسیب‌شناسی و مرمت سازه‌ی چوبی نگهد‌ارنده‌ی سقف طبقه‌ی فوقانی عمارت مشیر‌الدولهمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
محمدحسین‌ ماجد اردکانی‌

خر‌ابی‌ها‌ی ساختمان‌ها‌ی خشتی و روش مرمتمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
محمود موسو‌ی‌

کاوش در بخش غربی مجمو‌عه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
مشخصات انتشار یا ارائه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا