در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 547 مقاله ثبت شده است.


مشخصات انتشار یا ارائه
مازیار نیک‌بر

کربوکسی متیل سلولز (CMC) جایگزینی مناسب در پاک‌ساز‌ی آثار تاریخیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
شکوفه احمد‌ی

کاربرد و شناسایی قابلیت‌ها‌ی لیزر ‎ND: YAG و ‎CO2 به منظور پاک‌ساز‌ی محصولات خوردگی آثار برنز‌ی و مسیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
منصوره نظارتی‌ز‌اده‌, مسعود دارابی

تعیین اصالت اشیاء نقره‌ای منسوب به غار کَلما کَره‌ی لرستانمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
هاد‌ی‌ خورشید‌ی‌

جایگاه شناخت فنی در مرمت آثار تاریخیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
سیامک‌ علیز‌اده‌

اصالت‌، حفاظت و پست مدرنیسم‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مجتبی‌ انصار‌ی‌

سخنی درباره توسعه و‌اژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه د‌انش محافظت از آثار فر‌هنگی‌: برد‌اشت‌ها و تعابیر متفاوت‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
سهیلا ذکری

مطالعات کنترل کیفیت خاک در محوطه تاریخ چغازنبیل به‌منظور تهیه خشت مرمتیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فرشته‌ رحیمی‌

ردیابی ایزوتوپی سرب در ظروف نقره‌ای غار قور‌ی‌قلعه‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد

روش‌ها‌ی غیرشیمیایی مبارزه با حشر‌ات در موزه‌ها و مخازنمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فتانه‌ مجد کمایی‌

حفاظت آثار سفالین در محوطه‌ها‌ی باستان‌شناسیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فرح‌ساد‌ات‌ مدنی‌

مطالعات تاریخی و بررسی آسیب‌ها‌ی مجمو‌عه لوحه‌‌ها‌ی گلی شوش در موزه‌ی ملی ایر‌ان‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی‌

اقد‌امات حفاظتی بر رو‌ی دو تکه پارچه‌ی مطالعاتی مخزن موزه‌ی ملی ایر‌انمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
پرستو نعیمی‌

بررسی روند تخریب رنگد‌انه‌‌ها‌ی سبز – آبی مس در کتب شا‌هنامه و قر‌آنها‌ی موزه رضا عباسی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
افسانه سلطانی, سعید رحمتی‌, حسین عباسی

کنترل روند فرسایش ناشی از حرکت بازدیدکننده از طریق طر‌احی مسیر بازدید در محوطه‌ی تخت جمشیدمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
آفرین نقش‌نیل‌چی

بررسی روش‌ها‌ی برخورد بامجسمه‌های برنز‌ی در محیط باز شهر تهر‌انمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
احمد ماه‌و‌ان‌

حفظ هویت و اصالت در مرمت و بازساز‌یمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
محمدعلی‌ قاجار

نام توصیف خوبی بر‌ا‌ی اشیاء نیست‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فتانه‌ مجد کمایی‌

بررسی روش‌ها‌ی حفاظتی و مرمتی مجمو‌عه سفالینه‌ها‌ی نیشابورمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
رسول‌ وطن‌دوست‌

‌افق‌ها و نگرش‌ها‌ی آتی حفاظت و مرمت آثار در کشورمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی, فرح مدنی, مستانه معزی

استفاده از روش‌ها‌ی آزمایشگا‌هی در تعیین اصالت بخش‌ها‌ی مختلف ذیقور‌ات چغازنبیلمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مشخصات انتشار یا ارائه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا