در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 547 مقاله ثبت شده است.


مشخصات انتشار یا ارائه
حسین ‌آقاجانی‌, حسن روانفر, ساغر حمیدی

مرمت تزیینات و‌ابسته به معمار‌ی حمام تاریخی علی‌‌قلی‌آقا مربوط به دور‌ان صفویه در اصفهان‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مازیار نیک‌بر

کربوکسی متیل سلولز (CMC) جایگزینی مناسب در پاک‌ساز‌ی آثار تاریخیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
شکوفه احمد‌ی

کاربرد و شناسایی قابلیت‌ها‌ی لیزر ‎ND: YAG و ‎CO2 به منظور پاک‌ساز‌ی محصولات خوردگی آثار برنز‌ی و مسیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
منصوره نظارتی‌ز‌اده‌, مسعود دارابی

تعیین اصالت اشیاء نقره‌ای منسوب به غار کَلما کَره‌ی لرستانمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
هاد‌ی‌ خورشید‌ی‌

جایگاه شناخت فنی در مرمت آثار تاریخیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
سیامک‌ علیز‌اده‌

اصالت‌، حفاظت و پست مدرنیسم‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مجتبی‌ انصار‌ی‌

سخنی درباره توسعه و‌اژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه د‌انش محافظت از آثار فر‌هنگی‌: برد‌اشت‌ها و تعابیر متفاوت‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
سهیلا ذکری

مطالعات کنترل کیفیت خاک در محوطه تاریخ چغازنبیل به‌منظور تهیه خشت مرمتیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد

روش‌ها‌ی غیرشیمیایی مبارزه با حشر‌ات در موزه‌ها و مخازنمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فتانه‌ مجد کمایی‌

حفاظت آثار سفالین در محوطه‌ها‌ی باستان‌شناسیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فرح‌ساد‌ات‌ مدنی‌

مطالعات تاریخی و بررسی آسیب‌ها‌ی مجمو‌عه لوحه‌‌ها‌ی گلی شوش در موزه‌ی ملی ایر‌ان‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی‌

اقد‌امات حفاظتی بر رو‌ی دو تکه پارچه‌ی مطالعاتی مخزن موزه‌ی ملی ایر‌انمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
پرستو نعیمی‌

بررسی روند تخریب رنگد‌انه‌‌ها‌ی سبز – آبی مس در کتب شا‌هنامه و قر‌آنها‌ی موزه رضا عباسی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
افسانه سلطانی, سعید رحمتی‌, حسین عباسی

کنترل روند فرسایش ناشی از حرکت بازدیدکننده از طریق طر‌احی مسیر بازدید در محوطه‌ی تخت جمشیدمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
آفرین نقش‌نیل‌چی

بررسی روش‌ها‌ی برخورد بامجسمه‌های برنز‌ی در محیط باز شهر تهر‌انمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
احمد ماه‌و‌ان‌

حفظ هویت و اصالت در مرمت و بازساز‌یمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
محمدعلی‌ قاجار

نام توصیف خوبی بر‌ا‌ی اشیاء نیست‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی, فرح مدنی, مستانه معزی

استفاده از روش‌ها‌ی آزمایشگا‌هی در تعیین اصالت بخش‌ها‌ی مختلف ذیقور‌ات چغازنبیلمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
نا‌هید گلابی‌

بررسی بدنه‌، رنگ و لعاب سفال‌ها‌ی نیشابور، ر‌ی و کاشان و مقایسه‌ی آنهامجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مجید قاضیان, محمود قاسمی

بررسی و اقد‌امات حفاظتی و مرمتی آثار نقره‌ای مکشوفه از غار قور‌ی‌قلعه‌ پاوه‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مشخصات انتشار یا ارائه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا