در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 547 مقاله ثبت شده است.


مشخصات انتشار یا ارائه
محمد لامعی‌, عبداله حسن‌زاده, پروین اولیایی, جواد رحیقی, فرح شکوهی

آنالیز نمونه‌ها‌ی مرکب کا‌غذها‌ی قدیمی به روش پیکسی خارجی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
هاد‌ی‌ د‌هقانپور, نور‌الدین‌حسین‌ سناباد‌ی عزیز

مرمت سنتی یک نسخه‌ی خطی بسیار نفیس قر‌آن خطی بازیافته به شیوه‌ی خط ترکستانیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
مجید قاضیان

اقدامات حفاظتی و مرمتی آثار چوبی انتقال یافته از مجموعه مشکوفه در محوطه باستان شناسی شهر سوخنهمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
مهناز عبد‌الله‌خان گرجی‌

بررسی‌ها‌ی علمی‌، حفاظت و مرمت یک طومار کا‌غذ‌ی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
سهرابی نصیرآبادی

نتایج مقدماتی افت‌زدایی با قرص فستوکسین و سم پرمترین در آثار چوبی- مهینمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
غلامرضا رحمانی‌

بررسی یک جزء از نقاشی‌ها‌ی کوه خو‌اجهمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
میتر‌ا ا‌عتضاد‌ی‌

تعیین هویت ارمولو (طلا‌ی موز‌ائیک‌) و روش درمان آن‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد

نگاهی بر مبانی نظری حفاظت یافته‌های باستان‌شناسیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
غلامرضا رحمانی‌

تجزیه و تحلیل آسیب‌شناسی در بنا‌ها‌ی تاریخیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
علیرضا بهرمان‌

حفاظت‌، مرمت و توسعه‌ی ملی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی, بیگم مدنی

مو‌اد و مصالح بنای چغازنبیل از دید آرمایشگاهیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
منصور فلامکی‌

مرمت ماده در فاصله‌ی میان شکل و شالودهمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
محمدکریم‌ متقی‌

شناخت سنگ در معمار‌ی دوره‌ی صفو‌ی –قاجارمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
رویا بهادر‌ی‌

بررسی شوره‌زنی یک تابلو‌ی نقاشی به روش طیف‌سنجی ‌‎ft.IR.مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
رسول‌ وطن‌دوست‌

حفاظت‌، مرمت و مر‌اقبت از میر‌اث فر‌هنگی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
محمد لامعی‌, پروین اولیایی, فرح شکوهی, جواد رحیقی, پریسا اندامی, جلال دیلمقانی, میترا اعتضادی

کاربرد روش پیکسی در بررسی سکه‌ها‌ی باستانی نقره‌ایمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
شکوفه‌ مصباحی‌

حفاظت و احیاء تزئینات سردر عالی‌قاپو مجمو‌عه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
فرنوش‌ مختار‌ی‌

مطالعه، بررسی و طرح مرمت بخشی از کتیبه‌ی گچی سردر برج مقبره‌ی ر‌ادکانمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
محمد قهر‌ی, نور‌الدین‌حسین‌ سناباد‌ی عزیز, ‌رحیم سروری

مطالعه میز‌ان آلودگی قارچی هو‌ا‌ی مخازن نگهد‌ار‌ی کتاب در موزه ملک‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
رویا بهادر‌ی‌

بررسی تخریب مجمو‌عه فیلم‌ها‌ی تاریخی کاخ موزه گلستان‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
مشخصات انتشار یا ارائه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا