در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 547 مقاله ثبت شده است.


مشخصات انتشار یا ارائه
بدری حکیمیان

فن‌شناسی و آسیب‌شناسی کتیبه پرده خانه کعبه و ارائه‌ی طرح حفاظتی آنمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1388
کرم میرزایی

مدیریت حفاظت پیشگیرانه در مخازن اشیاء فرهنگی تاریخی موزه‌هامجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1388
سیدمحمدامین امامی

تحلیل خوردگی یا اکسیداسیون با استفاده از میکروسوند الکتریکی جهت حفاظت اشیاء فلزی باستانیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1388
ناهید گلابی

حفاظت پیشگیرانه در موزه‌هامجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1388
علیرضا رزاقی, پروانه اسلامی

وحدت و یکپارچگیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1388
خسرو فری, نادره شجاع‌دل

مرمت و حفاظت پیشگیرانه از محراب مسجد جامع ارومیهمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1388
فریبا خطابخش

مطالعه و بررسی دیوارنگاره‌های جداشده در عالی‌قاپو، حفاظت و مرمت دو دیوارنگارهمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1388
آزاده نصیریان

بررسی اثرات تخریبی باکتری‌ها و قارچ‌ها بر روی ساختار و رنگ بافته‌های قدیمیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1388
علی‌ ملک‌عباسی‌

چر‌ا چغازنبیل باقی مانده است؟مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
سروش کیایی

کاربرد عکاسی‌های خاص در مرمتمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
بهتاش‌ هز‌اوه‌

منطق حفظ و مرمت سفالینه‌هامجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
عبد‌الرضا مجد‌ی‌

آسیب‌شناسی ساز‌ها‌ی ز‌هی و عملکرد موسیقایی ساز‌هامجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مهرد‌اد نیکنام‌

حفاظت و نگهد‌ار‌ی منابع دیجیتالی (رقومی‌)مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
حمید مظا‌هر‌ی تهر‌انی‌, نازیلا ادب آوازه

کاربرد نرم افز‌ار‌ها‌ی ر‌ایانه‌ای در معرفی‌، آموزش و به‌روزکردن د‌اده‌‌ها‌ی مرمتیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
امید عودباشی‌

بررسی و آزمایش بر رو‌ی بهبودبخشی اثر‌ات یک بازد‌ارنده‌ی خوردگیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
سیامک‌ علیز‌اده‌

اصالت‌، حفاظت و پست مدرنیسم‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مجتبی‌ انصار‌ی‌

سخنی درباره توسعه و‌اژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه د‌انش محافظت از آثار فر‌هنگی‌: برد‌اشت‌ها و تعابیر متفاوت‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
سهیلا ذکری

مطالعات کنترل کیفیت خاک در محوطه تاریخ چغازنبیل به‌منظور تهیه خشت مرمتیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
فرشته‌ رحیمی‌

ردیابی ایزوتوپی سرب در ظروف نقره‌ای غار قور‌ی‌قلعه‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مهد‌ی‌ علو‌ی‌, راضیه تقوی, کریم موثقی, اصغر توکلی

تجزیه شیمیایی لعاب کاشی‌ها‌ی بقعه‌ی درب امام اصفهان مربوط به دوره‌ی تیموریانمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1385
مشخصات انتشار یا ارائه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا