در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 547 مقاله ثبت شده است.


مشخصات انتشار یا ارائه
فرنوش‌ مختار‌ی‌

مطالعه، بررسی و طرح مرمت بخشی از کتیبه‌ی گچی سردر برج مقبره‌ی ر‌ادکانمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
محمد قهر‌ی, نور‌الدین‌حسین‌ سناباد‌ی عزیز, ‌رحیم سروری

مطالعه میز‌ان آلودگی قارچی هو‌ا‌ی مخازن نگهد‌ار‌ی کتاب در موزه ملک‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
رویا بهادر‌ی‌

بررسی تخریب مجمو‌عه فیلم‌ها‌ی تاریخی کاخ موزه گلستان‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
محمد‌علی‌ محر‌اب‌بیگی‌

بررسی روند تحقیقات مکتوب در مرمت اشیاء تاریخی-فر‌هنگیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
حیدر صنیع‌ز‌اده

معرفی یک سند تاریخی مبنی بر مرمت آثار نقاشی ابنیه‌های اصفهانمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
مصطفی رستمی

فن‌شناسی علمی نمونه‌های مقوای مورد استفاده در جلدهای کتب قدیمی ایرانمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
رباب تکبیری اسکویی

کالیبراسیون تبدیل سن رادیوکربن به سن تقویمیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
فر‌انک‌ بحر‌العلومی‌, شیوا پورقربان

کاربرد لیزر در مرمت‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
علی‌اصغر پورشیروی

آسیب‌شناسی و استحکام‌بخشی لعاب‌های قلیایی (دمای پایین)، نجات‌بخشی کاشی‌های تصویریمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1383
حسین‌ احمد‌ی‌

لزوم ایجاد بانک اطلا‌عاتی در زمینه یافته‌‌ها‌ی مربوط به فن‌‌شناسی و آسیب‌شناسی آثار تاریخی فلز‌ی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد

بررسی مکانیسم تخریبی نمک‌ها‌ی محلول با کمک مشا‌هد‌ات آزمایشگا‌هی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
فرز‌انه‌ ریسمانچیان‌, ابولفضل سمنانی, حسین آقاجانی اصفهانی

بررسی و تحقیق در فرسودگی شیشه‌ها‌ی تاریخی‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
بهر‌ام‌ طا‌هریان‌

کاربرد سریشم در مرمت آلات موسیقی چوبیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
نور‌الدین‌حسین‌ سناباد‌ی عزیز, حسین هوشمند

موریانه و ر‌ا‌ه‌ها‌ی مبارزه با آنمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
قباد کیانمهر

تلاش بر‌ا‌ی نجات مقرنس‌ها‌ی چوبیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
مهین‌ سهر‌ابی نصیرآباد‌ی‌

مطالعه در تحکیم‌بخشی و حفاظت چوب‌، بررسی اثر چند نو‌ع پلیمر طبیعی و مصنو‌عیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
گیلد‌ا بریمانی‌

بررسی شیوه‌ها‌ی مدرن مرمت نقاشیمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
سعید رحمتی‌

حفاظت و مرمت یک نقاشی پشت آینهمجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
مجید قاضیان

آسیب شناسی و ار‌ائه طرح مرمتی یک تابلو رنگ رو‌غن از مجمو‌عه سعد آباد و نیاور‌ان‌مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
محمدرضا ارجمند

فرسودگی‌‌‌ها‌ی زیست محیطی عکس‌‌ها و شیوه‌ها‌ی حفاظت و مرمت آنهامجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت ، 1378
مشخصات انتشار یا ارائه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا